Kottakkal Arya Vaidya Sala Chyavanaprasam – 500g


Price: ₹ 205.00 - ₹ 197.00
(as of Feb 11,2021 20:16:07 UTC – Details)Ingredients: Matsyandika, Madhu, Ghritam, Tailam, Kasmari, Vilwa, Patala, Syonaka, Agnimantha, Salaparni, Prisniparni, Brihati, Kathilla, Gokshura, Bala, Musta, Dvijivaka, Utpala, Mashaparni, Mudgaparni, Pippali, Sringi, Dvimeda, Tamalaki, Truti, Jivanti, Draksha, Pushkara, Chandana, Sathi, Punarnava, Dvikakoli, Kakanasa, Amrita, Abhaya, Vidari, Vrishamula, Dhatriphala, Thukaksheeri, Pippali, Twak, Patra, Nagakesara,

Usage: 5 to 15 g or as directed by the Physician.
Store in a cool and dry place.

Leave a Comment